Dostawa, płatność i reklamacje

DOSTAWA

Warunki dostawy

 1. Zamówienia dostarczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej,
 2. Koszt wysyłki obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i wybranej przez Klienta formy dostawy. Klient wyraża zgodę na obciążenie go kosztami dostawy.
 3. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za Zamówienie, z zastrzeżeniem wyboru płatności przy odbiorze lub za pobraniem.
 4. Czas dostarczenia Zamówienia trwa do 7 (siedmiu) Dni Roboczych, liczonych od dnia zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia.
 5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.

Koszty dostawy

 1. Koszt dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polski wynosi 15 zł brutto.

PŁATNOŚCI

Warunki płatności

 1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi.
 2. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy
 3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności: (a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia; (b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności pl, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, (c) płatność przy odbiorze.
 4. Termin płatności wynosi 2 Dni Robocze, z zastrzeżeniem płatności przy odbiorze.
 5. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na żądanie Klienta. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
 6. Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów, albo zmiany cen przez producenta lub przewoźnika). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

Płatność przelewem na rachunek bankowy

 1. Zamówienie jest wstrzymane do czasu otrzymania potwierdzenia płatności. Zamówienie nie zostanie wysłane dopóki wpłata nie zostanie zaksięgowana na naszym koncie.
 2. Proszę użyć numeru zamówienia jako tytuł płatności.
 3. Dane do przelewu:
  1. Bank: Millennium Bank
  2. Numer konta: 04116022020000000194019550
  3. Numer rozliczeniowy (Sort Code): 11602202
  4. IBAN: PL04116022020000000194019550
  5. BIC: BIGBPLPWXXX

REKLAMACJE

Warunki reklamacji

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: Mo61 Perfume Lab, ul. Mokotowska 61/34, 00-542 Warszawa. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu oraz wskazaniem wady Towaru).
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.
 5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: monika@mo61.pl.