Regulamin

PREAMBUŁA

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.mo61.pl.

 

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest Monika Zagajska, prowadząca działalność pod nazwą Perfume Lab Monika Zagajska, adres: ul. Mokotowska 61/34, 00-542 Warszawa, NIP 5271134212, REGON 142220220, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Kontakt i sposób porozumiewania się z między Sprzedawcą a Klientem:

 • mailowo: monika@mo61.pl
 • listownie: ul. Mokotowska 61/34, 00-542 Warszawa
 • telefonicznie: +48 601 652 593 (czynny w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 19.00)

 

DEFINICJE

Czas Realizacji Zamówieniaczas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy
Dni Roboczedni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
Klientpodmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usług Sklepu lub zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą
Konsumentosoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Kontousługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami
Koszykusługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia
LokalSklep stacjonarny mo61
Polityka Prywatnościdokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod tym adresem.
Regulaminniniejszy regulamin Sklepu Internetowego; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego
Rejestracjausługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego
Sklep Internetowy

(Sklep)

serwis internetowy dostępny pod adresem www.mo61.pl, z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary
Towarprodukt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu
Umowa Sprzedażyumowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu
VoucherTowar w postaci kuponu uprawniającego jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia innego Towaru
Zamówienieoświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz.11.00 do godz. 19.00.

 

§ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki korzystania z usług drogą elektroniczną, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, dokonywania płatności, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.
 2. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.
 4. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer (w wersji 9 i wyższych), Chrome (w wersji 30 i wyższych), FireFox (w wersji 34 i wyższych), Opera (w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych), Safari (w wersji 4 i wyższych); z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
 5. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§ II KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep dostarcza Klientom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Sklepu tj.: interaktywnych formularzy, w tym Rejestracji i formularza kontaktowego, Konta Klienta oraz Koszyka.
 2. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedawcy lub Sklepu albo zaprzestania ich używani Klient może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy lub Porównywarki poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
 3. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji.
 4. Klient dokonuje Rejestracji za pośrednictwem interaktywnego formularza udostępnionego w Sklepie, uzupełniając przynajmniej dane oznaczone jako obligatoryjne, a następnie aktywuje przycisk „Zarejestruj się”. Klient zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i aktualnej dane oraz utrzymywać je w takim stanie przez cały okres posiadania Konta.
 5. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji wysyłanego przez Sprzedawcę na adres e-miał Klienta, zostaje między Klientem a Sprzedawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę.
 7. W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.
 8. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.

§ III ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego i niezarejestrowanego użytkownika Sklepu. Niezarejestrowany Klient składa Zamówienie z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.
 2. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”. Skuteczne dodanie Towaru powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować, również z poziomu Koszyka.
 3. Po potwierdzeniu wyboru Towarów oraz danych do płatności, do dostawy i kontaktowych, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia formę i cenę przesyłki Zamówienia oraz formę płatności. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu.
 5. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.
 6. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 7. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu i wysyłana jest na adres e-mail Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią.
 8. Czas Realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem Voucherów, wynosi do 3 Dni Robocze. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po: (a) przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę, (b) płatność przy odbiorze – po zawarciu Umowy Sprzedaży, (c) płatność elektroniczna za pośrednictwem internetowego systemu płatności – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.

§ IV CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi.
 2. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy
 3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności: (a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia; (b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności pl, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, (c) płatność przy odbiorze.
 4. Termin płatności wynosi 2 Dni Robocze, z zastrzeżeniem płatności przy odbiorze.
 5. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na żądanie Klienta. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
 6. Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów, albo zmiany cen przez producenta lub przewoźnika). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

§ V VOUCHERY

 1. Voucher może być użyty w Lokalu.
 2. Voucher online nie podlega dostawie i wysyłany jest Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail, niezwłocznie po: (a) przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę, (b) płatność elektroniczna za pośrednictwem internetowego systemu płatności – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności. W przypadku płatności przy odbiorze w Lokalu, Voucher wydawany jest Klientowi w wersji papierowej, w momencie uiszczenia przez niego płatności.
 3. Voucher drukowany podlega dostawie i wysyłany jest Klientowi na wskazany przez niego w zamówieniu adres pocztowy, niezwłocznie po: (a) przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę, (b) płatność elektroniczna za pośrednictwem internetowego systemu płatności – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.
 4. Voucher może zostać wymieniony na dowolny Towar w Lokalu, odpowiadający wartością kwocie wskazanej na Voucherze. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, gdy wartość otrzymanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Vouchera.
 6. W pozostałym zakresie, w przedmiocie Voucherów stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Towarów.

§ VI DOSTAWA

 1. Zamówienia dostarczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej,
 2. Koszt wysyłki obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i wybranej przez Klienta formy dostawy. Klient wyraża zgodę na obciążenie go kosztami dostawy.
 3. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za Zamówienie, z zastrzeżeniem wyboru płatności przy odbiorze lub za pobraniem.
 4. Czas dostarczenia Zamówienia trwa do 7 (siedmiu) Dni Roboczych, liczonych od dnia zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia.
 5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.

§ VII REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: Mo61 Perfume Lab, ul. Mokotowska 61/34, 00-542 Warszawa. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu oraz wskazaniem wady Towaru).
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.
 5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: monika@mo61.pl.

§ VIII ZWROTY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia: (a) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inna niż przewoźnik; (b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączanego do Zamówienia. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności do:
  1. umów na wykonanie usługi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  2. umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

§ IX ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawcy lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu).
 2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 2. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy Sprzedaży spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
 3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
 4. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592 . Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Polityka Prywatności znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

Data wejście Regulaminu w życie: 27.01.2018 r.